حمل و نقل

نهال های میوه و گل ها (به غیر از بذر- تمام موارد) فقط به مناطقی ارسال می شود که امکان ارسال با اتوبوس می باشد. ارسال نهال میوه  و گل ها با پست غیر ممکن است 

پس لطفا سوال در این مورد نپرسید

تمامی بذر ها با پست ارسال میشود به جز بذر های که بیش از یک کیلو باشد