حمل و نقل

نهال های میوه فقط به مناطقی ارسال می شود که امکان ارسال با اتوبوس می باشد. ارسال نهال میوه با پست غیر ممکن است 

پس لطفا سوال در این مورد نپرسید

تمامی بذر ها با پست ارسال میشود به جز بذر های که بیش از یک کیلو باشد